REGULAMIN

SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Schroniska dla osób bezdomnych.

§2

1. Schronisko dla Osób Bezdomnych działa na podstawie 

 1. Zarządzenia Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Regulaminu Schroniska.

2. Schronisko dla Osób Bezdomnych realizuje zadania wynikające z zapisów:

 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.
 2. Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. z późn. zm.

§3

1. Schronisko dla osób bezdomnych jest placówką Stowarzyszenia „Pro Bono”.

2. Schronisko dla osób bezdomnych jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu art. 51 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm., spełnia minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U.2018 poz. 896).

§4

1. Obowiązki i uprawnienia pracowników określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze Uchwały.

2. Nadzór nad działalnością Schroniska dla osób bezdomnych sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

§5

Cele i zadania Schroniska dla osób bezdomnych:

1. Pomoc osobom bezdomnym w przywróceniu możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, sprzyjającej aktywizacji społeczno-zawodowej.

2. Zapobieganie niekorzystnym skutkom wynikającym z czasowej i długotrwałej bezdomności i pozostawania w sytuacji kryzysowej oraz niepełnosprawności.

3. Pomoc w poprawie komfortu bytu osobom w sytuacji kryzysowej pozostającym na pograniczu bądź wykluczonych społecznie.

 

§6

Zakres działalności Schroniska dla osób bezdomnych:

1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji klienta (działanie warunkowe)

2. Psychoterapia.

3. Oświata zdrowotna i promocja zdrowia.

4. Praca socjalna.

 

§7

Schronisko zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej poprzez:

1. Udzielenie schronienia tymczasowego na czas uregulowania sytuacji życiowej osoby bezdomnej.

2. Przekazanie niezbędnego ubrania osobom nie posiadającym własnego.

3. Przyznanie czystej pościeli dwa razy w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

4. Umożliwienie przygotowania sobie posiłku w wyznaczonych pomieszczeniach domu.

5. Udzielenie pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, bądź trzech posiłków dziennie w tym jeden gorący.

6. Udzielenie pomocy w postaci poradnictwa socjalnego, psychologicznego oraz pomoc w zorganizowaniu poradnictwa prawnego. 

7. Ustalanie i wdrażanie indywidualnych programów pomocowych

8. Odtwarzanie (w przypadku utraty) i uzupełnianie dokumentów osobistych i dokumentacji medycznej.

9. Motywowanie do dbania o zdrowie i utrzymywania trzeźwego stylu życia.

10. Prowadzenie szkoleń w zakresie samoobsługi, komunikacji i czynności z wiązanych z życiem codziennym.

11. Umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych.

§8

1. Do Schroniska „Pro Bono” przyjmowane są osoby bezdomne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. Dz.U.2019.0.1507

2. Przyjęcia do placówki odbywają się w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej kierującym osobę.

3. W ośrodku wsparcia są prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu
 z zastosowaniem art. 51 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – okres pobytu osoby jest określany na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej schronienie wydanej przez właściwy dla danej osoby Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Odpłatność za pobyt ustalana jest na podstawie zapisów w umowie bądź porozumieniu z danym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

5. Schronisko dla osób bezdomnych nie pobiera bezpośrednio od osób bezdomnych, skierowanych decyzją administracyjną przez gminę żadnych opłat na rzecz schroniska.

§9

Na terenie schroniska obowiązuje:

1. Bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających.

2. Bezwzględny zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach schroniska.

3. Bezwzględny zakaz agresji fizycznej i słownej.

4. Bezwzględny zakaz używania w pokojach mieszkalnych grzałek i innych urządzeń grzewczych.

5. Bezwzględny zakaz gromadzenia i wnoszenia na teren domu różnych rzeczy (sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp.).

6. Bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt

7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

§ 10

Do obowiązków osób przebywających w schronisku należy:

1. Zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w domu.

2. Aktywne współdziałanie z pracownikiem socjalnym w opracowaniu i realizowaniu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

3. Dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

4. Dbanie o czystość pomieszczeń mieszkalnych i innych ogólnie dostępnych (aneksy kuchenne, jadalnie, sanitariaty), jak również terenu schroniska.

5. Świadczenia prac porządkowych i gospodarczych w domu.

6. Przestrzegania przepisów p. poż., sanitarnych i bhp.

7. Poddawania się próbie trzeźwości na żądanie upoważnionych osób.

8. Informowanie pracownika socjalnego o zachowaniach niewłaściwych i niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi przez współlokatorów domu.

9. Składanie pisemnej informacji o czasowym opuszczeniu domu oraz podania adresu kontaktowego.

10. Szanowanie mienia domu (wyposażenie i sprzęty) oraz oszczędne używanie energii elektrycznej, gazu, wody i środków czystości.

§11

1. Struktura wewnętrzna Schroniska dla Osób Bezdomnych „Pro Bono” wraz z zakresem obowiązków:

 1. Kierownik – reprezentowanie i zarządzanie placówką.
 2. Pracownik socjalny - zakres obowiązków - praca socjalna wynikająca z zapisów obowiązującej ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności odtwarzanie dokumentów, pomoc w kompletowaniu dokumentacji do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych, pomoc w kompletowaniu dokumentacji medycznej w celu ubiegania się podopiecznego o ustalenie stopnia niepełnosprawności, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wyszukiwaniu ofert pracy, kontakt i współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami pomocowymi, agencjami pracy, tworzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
 3.  Pracownik administracyjno-biurowy - prowadzenie dokumentacji kadrowej, dopilnowywanie obiegu dokumentów, itp.
 4. Opiekunowie – egzekwowanie zapisów z regulaminu placówki, kontrola trzeźwości i czystości, organizacja prac porządkowych i dyżurów sprzątania na terenie placówki, wsparcie podopiecznych w czynnościach higienicznych.
 5.  Psycholog - zajęcia indywidualne i grupowe z podopiecznymi placówki
 6. Pielęgniarka – współpraca z pielęgniarką środowiskową i lekarzem POZ.
 7. Duszpasterstwo: wg indywidualnych przekonań religijnych i światopoglądu.

2. Pracę Schroniska Stowarzyszenia „Pro Bono” wspomagają wolontariusze.

§12

1. Schronisko dla osób bezdomnych finansowany jest z niezależnych źródeł z wykorzystaniem grantów i dotacji w ramach obowiązujących konkursów.

2. Odpłatność za pobyt wg. ustaleń z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na podstawie porozumień i umów na zakup usług.

3. Wpłaty własne.

4. Sponsoring.